WINGMAN SOLUTION

ให้บริการทำเงินเดือนครบวงจร ทางเลือกสำคัญที่จะช่วยในการเพิ่มความคล่องตัวทางธุรกิจให้คุณ ให้บริการอย่างมืออาชีพ ลดความผิดพลาดและล่าช้าในการจ่ายเงินเดือน ช่วยให้การบริหาร และจัดการเงินเดือนเป็นระบบมากยิ่งขึ้น

ติดต่อเรา

WINGMAN SOLUTION

ด้วยประสบการณ์ด้านทรัพยากรมนุษย์ในประเทศไทยมามากกว่า 8 ปีของ Wingman Solution ทำให้เราทราบข้อมูลเชิงลึกว่า เงินเดือนและการทำเงินเดือนนั้นนอกจากจะเป็นประเด็นที่ซับซ้อนและอ่อนไหว ยังเป็นงานที่ต้องใช้บุคลากรและเวลาจำนวนมากในการดำเนินการ ซึ่งการมองหาตัวช่วยอย่างบริษัทรับทำเงินเดือนหรือระบบทำบัญชีเงินเดือนนั้นสามารถ
เข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้
ผ่านการลดภาระงานและช่วยให้พนักงานสามารถมุ่งเน้นไปด้านกลยุทธ์
ในการพัฒนาบุคลากรและงานเร่งด่วนต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น อีกทั้งยังสามารถปรับให้เข้ากับการจ่ายเงินเดือน พร้อมปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบในทุกระดับงานเพื่อรักษาผลประโยชน์ขององค์กรและพนักงานให้ได้มากที่สุด

บริการของเรา

รับคำนวณเงินเดือน, OT,
ค่าคอมมิชชั่น, รายได้อื่น,
หักภาษีรายเดือน และประกันสังคม

ทำสลิปเงินเดือนให้พนักงาน
และดูแลฐานข้อมูลตลอดระยะเวลา
การให้บริการ

บริการดูแลการทำประกันสังคมให้แก่พนักงานตั้งแต่เริ่มงานจนกระทั่งลาออก ผ่านทางระบบอนนไลน์

บริการนำส่งเบ็ดเสร็จเกี่ยวกับ ภ.ง.ด. 1
ให้กรมสรรพากรและนำส่งข้อมูล
ผ่านทางระบบออนไลน์

บริการนำส่ง รายงานข้อมูลการหักเงินเดือนขององค์กรนายจ้าง กองทุนเงินให้
กู้ยืมเพื่อการศึกษา

ทำหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย
(50 ทวิ) ประจำปี และแบบแสดงรายการ
ภาษีสิ้นปี (ภ.ง.ด. 1 ก)

แพ็คเกจ

พนักงาน (คน)

10-20

ค่าบริการ 990 บาท/เดือน

สนใจแพ็คเกจ

พนักงาน (คน)

21-50

ค่าบริการ  2,500 บาท/เดือน

สนใจแพ็คเกจ

พนักงาน (คน)

51-100

ค่าบริการ 5,000 บาท/เดือน

สนใจแพ็คเกจ

พนักงาน (คน)

101-200

ค่าบริการ 7,900 บาท/เดือน

สนใจแพ็คเกจ

พนักงาน (คน)

201-300

ค่าบริการ 9,900 บาท/เดือน

สนใจแพ็คเกจ

พนักงาน (คน)

300+

ค่าบริการเริ่มต้น 12,900 บาท/เดือน

สนใจแพ็คเกจ

ถาม-ตอบ

การจัดทำเงินเดือนและ HR สำคัญฉะไหน?

เงินเดือน หนึ่งในความลับขององค์กรที่ไม่ควรให้พนักงานทั่วไปล่วงรู้ โดยทั่วไปการทำเงินเดือนนั้นจะมีสองแผนกที่คอยดูแล คือ แผนกทรัพยากรบุคคลและแผนกการเงิน อย่างไรก็ตามการจัดการทำเงินเดือนถือเป็นเรื่องที่ซับซ้อนอย่างมาก เพราะข้อมูลเงินได้ของพนักงานแต่ละคนล้วนมีรายละเอียดที่แตกต่างกัน ทั้งประเภทเงินได้ ค่าล่วงเวลา ค่าคอมมิชชั่น ตลอดจนรายละเอียดของการคำนวณภาษี เงินสมทบกองทุนประกันสังคม หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

ส่วนใหญ่แล้ว การทำบัญชีเงินเดือนมักจะดำเนินการผ่านโปรแกรมทั่วไป ซึ่งมีโอกาสผิดพลาดได้ง่าย ทั้งในการคำนวณเงินเดือนหรือแม้แต่รายละเอียดการจ่าย หากมีการคำนวณผิดพลาดอาจส่งผลเสียต่อบริษัทและคนในองค์กรอย่างมาก จึงทำให้หลายองค์กรหันมาดำเนินการผ่านบริษัทรับทำเงินเดือนแทน

บริการรับทำเงินเดือน คืออะไร?

Payroll Outsourcing: บริษัทลูกค้าจะเป็นผู้จ่ายเงินเดือนเอง โดยมี Wingman Solution เป็นผู้คำนวณเงินเดือนให้ โดยบริการจะครอบคลุมตั้งแต่การคำนวณเงินเดือน ค่าล่วงเวลา ค่าใช้จ่ายพิเศษต่าง ๆ และการหักค่าใช้จ่ายทั้งด้านภาษี ค่าประกันสังคม และค่าใช้จ่ายด้านกองทุนต่าง ๆ เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พร้อมยังช่วยประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องตามกฎหมายและตามเงื่อนไขขององค์กร ซึ่งจะช่วยลดขั้นตอนการทำงานของแผนกทรัพยากรบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บริการ Payroll Outsourcing เหมาะกับใคร?
Payroll Outsourcing ที่บริษัทเป็นนายจ้างและผู้จ่ายเงินเดือนโดยตรงแก่พนักงาน เหมาะสมกับบริษัทที่ต้องการความสะดวกและคล่องตัวในการคำนวณภาษี ลดความผิดพลาดจากการคำนวณ โดยบริษัทลูกค้าเพียงส่งฟอร์มและจ่ายเงินเดือน และมี Wingman Solution คอยคำนวณภาษีและส่งเอกสารหัก ณ ที่จ่ายให้ ซึ่งจะช่วยประหยัดเวลาและลดภาระของแผนกบัญชีได้ บริการนี้ จะมีทั้งลูกค้าบริษัทขนาดเล็ก (มีพนักงานไม่ถึง 20 คน) และขนาดใหญ่ที่มีพนักงานจำนวนมาก (300 คนขึ้นไป)
ข้อดีของการใช้บริการรับทำเงินเดือนกับ Wingman Solution คืออะไร?

การใช้บริการรับทำเงินเดือนส่งผลดีต่อธุรกิจของลูกค้าอย่างมาก ดังต่อไปนี้

 • การรักษาความลับเรื่องเงินเดือน
  สามารถตัดปัญหาการรั่วไหลเงินเดือนของพนักงานแต่ละคนได้ เนื่องจากจะเป็นการส่งข้อมูลให้บริษัทรับทำเงินเดือนดำเนินการจัดการและมีผู้ตรวจสอบภายในองค์กรจำนวนน้อยจึงสามารถรักษาความลับเรื่องเงินเดือนได้ รวมถึงยังสามารถลดอัตราการลาออกของพนักงานจัดทำเงินเดือนได้อีกด้วย
 • ลดความผิดพลาดในการทำเงินเดือน
  เนื่องจากมีระบบที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์การทำเงินเดือนอย่างครบครันโดยถูกต้องทั้งตามกฎหมายแรงงานและกฎของบริษัท
 • ผู้เชี่ยวชาญดูแลภาษีและกฎหมาย ช่วยประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ
  พร้อมตรวจสอบความถูกต้องเกี่ยวกับเงินเดือนและจัดส่งข้อมูลต่อหน่วยงานภาครัฐ ตลอดจนแจ้งชื่อพนักงานเข้าออกต่อหน่วยงานประกันสังคม
 • ควบคุมค่าใช้จ่ายในองค์กร
  เนื่องจากบริษัทรับทำเงินเดือนจะมีการดำเนินการสรุปยอดรายการจ่ายเงินเดือนแต่ละบุคคลมีฐานข้อมูลเงินเดือนและข้อมูลการคำนวณเวลาทำงานและผลตอบแทน ซึ่งสามารถนำมาใช้ประเมินเพิ่มเงินเดือนหรือโบนัสได้
 • การบริหาร และจัดการเงินเดือนเป็นระบบมากยิ่งขึ้น
  เนื่องจากการทำเงินเดือนเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน หากทำเงินเดือนให้เป็นระบบ และวางแผนการทำเงินได้ดี ก็จะทำให้องค์กร หรือบริษัทนั้น ๆ สามารถบริหารงานได้ราบรื่นมากยิ่งขึ้น
ชำระเงินได้ที่บัญชีใดได้บ้าง?

ชื่อบัญชี อริญภัสสร โชติเวศย์ศิลป

WINGMAN SOLUTION

ที่อยู่: 107/227 เฟส 22 ซอย 2/8 ถนน สุวินทวงศ์ 38 แขวงลำผักชี เขตหนองจอก กรุงเทพหานคร 10530
อีเมลล์: admin@wingmansolution.com
โทร: 096-351-9592